Main content

1<Սիս-Ալպ> /Սիսիան կաթ/ ընկերությանն անհրաժեշտ են բանվորներ` կին և տղամարդ:

Մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք այցելել ք. Սիսիան, Ն. Ստեփանյան 17 հասցեով կամ զանգահարել 093160135 , (0283)2-30-65 hեռախոսահամարներով:

Add comment


1